translations.contactInfo
Wolfswinkel 9a
6021 ED Budel

+31 (0)6 -12259064
info@cranendonckactief.nl

Postadres

Samen verder

In 2014 heeft u voor ons gekozen. Dankzij uw stem hebben we veel kunnen doen voor onze gemeente. We willen dat graag blijven doen en hebben daarom uw stem nodig.

impression image

De afgelopen vier jaar is er veel gebeurd. Het DIC (nu Metalot) komt eindelijk tot ontwikkeling met veel kansen en mogelijkheden voor onze gemeente. Wat u heeft kunnen zien zijn aanpassingen op diverse wegen om de verkeersveiligheid te vergroten. Het sluipverkeer in Maarheeze wordt aangepakt. Het gemeentehuis is gerenoveerd en in gebruik genomen. De herinrichting van de Jozefschool in Maarheeze is afgerond en heet nu “Onze School”.

Wat u mogelijk heeft gemerkt is de volledig nieuwe aanpak van de zorg, de huishoudelijke hulp en de aanpak van de werkloosheid. etc. Met het overhevelen van de taken van het rijk naar de gemeente,  kwam er veel werk en veel minder geld naar ons toe. We hebben geprobeerd de juiste balans te vinden tussen wat nodig was en wat betaald kon worden.

impression image

Wat u niet ziet, is dat er veel beleid is gemaakt. Hoe gaan we om met bouwvergunningen? Wanneer heeft iemand recht op ondersteuning? We hebben geprobeerd regels te maken die voor iedereen gelden en die voor iedereen te begrijpen zijn. We zijn  er in geslaagd een beter inzicht te krijgen in de financiële situatie van onze gemeente. Het personeelsbeleid is verbeterd, zodat we nu minder gebruik maken van dure inhuur. We zijn een financieel gezonde gemeente.  

Wat u hopelijk wel heeft meegekregen, is dat we bij alles de inwoners, de verenigingen en de ondernemers  zoveel mogelijk betrokken hebben. Voor ons was en is dat een speerpunt. Er is door u en met u gesproken over het AZC, de centrumplannen, de gemeenschapshuizen, de inrichting van het buitengebied, de verkeersdrukte rondom de A2 enz. Wij willen nog  meer ruimte maken voor initiatieven van inwoners!

Wij willen graag met u verder na de verkiezingen van 21 maart 2018.

Wij hebben de volgende punten voor ogen:

 1. Een gemeente van en voor de inwoners. Met ook financiële ruimte voor ideeën en initiatieven zoals bijvoorbeeld rondom het Jan Maasplein in Soerendonk, de Schaapskooi in Gastel of De Ark in Budel-Schoot. Een gemeente die dicht bij haar inwoners staat en denkt vanuit de wensen van de inwoners.

 2. Een financieel gezonde gemeente, waar de lasten voor de inwoners, met uitzondering van de inflatiecorrectie, niet verhoogd worden.

 3. Een leefbare gemeente met voorzieningen in elke kern. Gemeenschapshuizen en huiskamers horen daar bij. ook de bereikbaarheid met openbaar vervoer. En zeker onze sociaal makelaars handhaven, de ogen en oren in onze gemeenschap. Een vitaal en levendig buitengebied is een onmisbaar onderdeel van een leefbare gemeente.

 4. Een gemeente waar gebouwd wordt. Gevarieerde woningbouw zodat er ruimte is voor starters, doorstromers, senioren en (mantel)zorg. Er moeten ook nieuwe (sociale)  betaalbare huurwoningen bij komen. Maar ook energieneutrale, 0 op de meter woningen.

 5. Een veilige gemeente. Minder verkeersoverlast door sluipverkeer. Cameratoezicht bij het station. Handhaven van afgesproken regels.

 6. Een gemeente met kansen in het onderwijs. Actief jeugd- en jongerenwerk op en bij scholen. Doorontwikkelen van het BRAVO! college. Uitbouwen van de Metalot-campus. Verbanden leggen tussen verenigingen, ondernemingen en onderwijs. 

 7. Een gemeente waar werk is. Met beleid dat ruimte biedt aan bedrijven, ook agrarische bedrijven. Waar kansen gepakt worden die Keyport en Brainport bieden. Maar ook een gemeente waar een arbeidsmakelaar helpt mensen weer op de arbeidsmarkt te komen.

 8. Een gastvrije gemeente. Voor forenzen, toeristen, buitenlandse werknemers en vluchtelingen.

 9. Een gezonde gemeente. Met voorlichting over hoe gezond te blijven. Met voorzieningen voor ouderen. Maar ook met aanpak van fijnstof, geluids- en stankoverlast.

 10. Een zorgzame gemeente. Met zo weinig mogelijk regels, een zo goed mogelijke zorg dichtbij regelen voor de kwetsbaren in onze gemeente. Steun bieden aan hen die steun nodig hebben en steun geven (o.a. mantelzorgers), waarbij men zelf de regie houdt.

 11. Een gemeente waar gesport kan worden. In verenigingsverband of individueel. Waar sporten en bewegen gestimuleerd wordt, vooral bij jongeren en ouderen.

 12. Een gemeente waar je kunt ontspannen. Waar oog is voor toeristische ontwikkelingen. Met aandacht voor cultuur, monumenten en historie.

 13. Een duurzame gemeente. Met zo min mogelijk afval, zoveel mogelijk eigen groene energie en zo weinig mogelijk energieverbruik.

 14. Een betrouwbare gemeente. Waar gemaakte afspraken voor iedereen gelden en waar iedereen zijn recht kan halen.

 15. Een moderne gemeente, die rekening houdt met de ontwikkelingen van deze tijd en die digitale bereikbaarheid en dienstverlening biedt.

impression image

Wij willen dat doen mèt u. Wij hebben vertrouwen in de kennis en kracht van de inwoners. Wij denken dat veel overgelaten kan en mag worden aan de bevolking. Wel binnen afgesproken kaders en beleidsregels, zodat er geen hap snap beleid is, maar zodat er sprake is van eerlijkheid en transparantie. Makkelijk zal het niet zijn, maar moeilijke keuzes moeten we niet uit de weg gaan.

Kwaliteit staat bij ons voorop!  Ambtenaren en bestuurders beschikken aantoonbaar over kwaliteiten die wij nastreven. Niet de regels staan centraal, maar de inwoners met hun wensen en noden.  Luisteren, samenwerken, de menselijke maat en doorpakken zijn onze kernwaarden.

impression image

Wij gaan graag met u in gesprek,  met name over hoe wij onze 15 punten denken te realiseren. Uw inbreng en uw ideeën zijn daarbij voor ons van doorslaggevende betekenis.

Tot slot. In 2018 mogen we op zoek naar een nieuwe burgemeester. Alhoewel het een ondemocratisch proces is, willen we toch een poging wagen om de bevolking invloed uit te laten oefenen. Wat voor burgemeester wilt u? Wij vinden dat u daar uw mening over moet kunnen geven zodat we daar bij de keuze rekening mee kunnen houden.

Wij nodigen u uit om ons (en dus ook u) sterk te maken op 21 maart 2018.

Ons verkiezingsprogramma is ook te downoaden: CrA-verkiezingsprogramma-2018

Stem op lijst 1, Cranendonck Actief!

Meer informatie over ons?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen
Vragen? Neem contact op met ons! +31 (0)6 -12259064 Of via social media Facebook Twitter